POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – System S.C. Krzysztof i  Paweł Jersak z siedzibą ul. Świętojańska 12, 84-230 Rumia, NIP 5882310276, REGON 220770130 e-mail: info@systemdkp.pl.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Serwis, Platforma – Sklep internetowy udostępniany przez System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak pod aktualnym adresem www.systemdkp.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – Regulamin Serwisu.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA

System s.c. Krzysztof i  Paweł Jersak

ADRES

Ul. Świętojańska 14

KOD POCZTOWY

84-230

MIASTO

Rumia

NUMER NIP

5882310276

NUMER REGON

220770130

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów, którzy złożyli zapytania ofertowe lub / oraz kupują, zamawiają towary i / lub usługi w sklepie internetowym systemdkp.pl.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: info@systemdkp.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji zamówień i płatności;

  2. realizacji bieżącej obsługi;

  3. obsługi reklamacji;

  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami;

  5. prowadzenie usług w zakresie Serwisu (np. udostępnianie treści gromadzonych w Serwisie, prowadzenie kont zakładanych w Serwisie, prowadzenia pomiarów analitycznych i statystycznych);

  6. prowadzenie działań marketingowych (m.in. prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej, przygotowanie spersonalizowanej oferty marketingowej, świadczenie usługi newslettera);

  7. udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza;

  8. prowadzenie rozliczeń księgowych;

  9. cele techniczne, administracyjne i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz zakupu towarów i usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest m.in.:

– dochodzenie i obrona roszczeń;

- prowadzenie działań marketingowych;

- prowadzenie pomiarów statystycznych.

  1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, podane adresy, NIP, nr telefonu, nr rachunku, adres e-mail, aktywność użytkownika w Serwisie, adres IP lub inne identyfikatory, login i hasło do konta w Serwisie.

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz w aplikacji WPM. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.

 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych,

 • klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej,

 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych,

 • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

 1. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki
  i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w co do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zakupu towarów lub usług oraz rozpoczęcia realizacji dostawy i usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.

 1. Informacja o „cookies” – ciasteczka

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz w aplikacji WPM. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele korzystania z cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  • dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu i optymalizacja korzystania ze stron Serwisu

  • uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie

  • realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu

  • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu

  • zapamiętanie lokalizacji użytkownika

  • tworzenie statystyk

  • prowadzenie analiz i badań audytu oglądalności

  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Rodzaje plików cookies z jakich korzystamy

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik serwisu zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane "pliki cookie sesji" / ”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika serwisu, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane "trwałe pliki cookie" / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Jednak przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza domyślnie przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik serwisu korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Wiele popularnych przeglądarek daje możliwość wykonania m.in. następujących operacji:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi serwisu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn,

 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,

 • blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Oznacza to jednocześnie, że możemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Jak zmienić ustawienia i gdzie szukać pomocy?

Informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Dodatkowe informacje o cookies

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 1. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: info@systemdkp.pl

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.